فا سین میم / دانشجوی حقوق و فلسفه. فکر می کنم و مینویسم.