فا سین میم / ترکیب عشق و فلسفه و شعر و آسمان! دانشجوی حقوق و فلسفه! فکر می کنم و مینویسم!


همه چیز از توجه به جزئیات شروع شد!

بچه تر که بودم فکر میکردم نوع انسان ساده است و به دور از پیچیدگی! فرقی...