تفاوت Switch, SwitchCompat, SwitchMaterial و چه طور کاستومایز کنیم

تفاوت Switch, SwitchCompat, SwitchMaterial و چه طور کاستومایز کنیم
چند روز پیش روی یه پروژه ای کار می کردم که چندتا Switch داشت و با توجه...