امیر کبیر چطور به فقرا کمک میکرد!

امیرکبیر
امیرکبیر
گویند زمان #صدراعظمی امیر کبیر وی دستور داد ارتش #ایران شروع به ساخت #توپ و تجهیز نیروهای مسلح به توپخانه نماید اما در همان زمان انگلیسی ها در ایران چو را انداختند که امیر کبیر اموال ملت ایران را خرج ساخت سلاح هایی می کند که ارتش به آن نیاز ندارد و بهتر است که این پولها را خرج خورد و خوراک فقیران و بد بختان کند.

توپ جنگی
توپ جنگی
ارتش
ارتش

در آن زمان هم انگلیسی ها مطرح می کردند که اگر ایران رابطه خوبی با کشورهای دیگر داشته باشد به تسلیحات گران قیمت که بیخود است نیاز ندارد چون ایران درگیر جنگ نیست که بخواهد برای چنین تسلیحاتی هزینه کند و ادعا می کردند جامعه بین المللی وهمان کشورها امنیت ایران را تضمین می کنند.

درباریان هم همین ماجرا را بهانه کردند تا #امیرکبیر را تخریب و سرنگون کنند.

میرزاتقی
میرزاتقی


در همان زمان شاه دستور داد که طرح امیر کبیر برای تجهیز #ارتش به #توپخانه متوقف شود امری که در نهایت منجر به آن شد که وقتی انگلیسی ها به ایران حمله کردند ارتش ایران تاب مقاومت در مقابل توپخانه آنها را نداشته باشد و به راحتی جنوب ایران را اشغال کردند و همه ارزاق مردم را مصادره کردند و کار به جایی رسید که بیش از نیمی از جمعیت ایران (هشت میلیون نفر) بر اثر #قحطی و #گرسنگی مردند.

در همان زمان شاه دستور داد که طرح امیر کبیر برای تجهیز #ارتش به #توپخانه متوقف شود امری که در نهایت منجر به آن شد که وقتی انگلیسی ها به ایران حمله کردند ارتش ایران تاب مقاومت در مقابل توپخانه آنها را نداشته باشد و به راحتی جنوب ایران را اشغال کردند و همه ارزاق مردم را مصادره کردند و کار به جایی رسید که بیش از نیمی از جمعیت ایران (هشت میلیون نفر) بر اثر #قحطی و #گرسنگی مردند.

آدرس صفحه وبی که میخواهید نمایش دهید را Paste کنید


میزان علاقه مرحوم هاشمی رفسنجانی به امیرکبیر برکسی پوشیده نیست اما هیچ سنخیت عملی بین انچه که ان بزرگوار به ان معتقد بود و انچه که مرحوم هاشمی و یارانش در عمل به نمایش گذاشتند و انجام دادن دیده نشد و نمیشود.

.دنیای امروز دنیای موشک نیست
.دنیای امروز دنیای موشک نیست

هرچند این گفته از ایشان تکذیب شد که "دنیای امروز دنیای موشک نیست" ولی بر چه کسی پوشیده است طرز تفکر جناب مرحوم هاشمی رفسنجانی.