هرچقدر بدبخت تر، خوشبخت تر! تعریف شما از بدبختی و خوشبختی چیست؟

http://farafekr.com/real-prosperity/

فکر می کنید یک آدم خوشبخت هستید یا بدبخت ؟
خوشبختی واقعاً به چه معناست؟
تعریف واقعی بدبختی و خوشبختی چیست؟

هر چه قدر بدبخت تر، خوشبخت تر!!

خیلی از افراد در تمام زندگی خود، هیچ تلاشی نمی کنند. بی انگیزه و تنبل هستند. از هیچ تغییری استقبال نمی کنند چون شجاعت ریسک کردن را ندارند. تا پایان عمر خود، از ترس شکست، پیشرفتی نمی کنند و زندگی یکنواختی دارند.
این افراد بدبخت هستند. امّا خود را خوشبخت می پندارند. چون هیچ سختی یا شکستی را تجربه نمی کنند و زندگی یکنواخت و به نظر آرامی دارند.