چرا انگیزه کم میشه؟

http://farafekr.com/why-do-i-lose-motivation/

اصلاً انگیزه داشتن چه اهمیتی دارد؟

موتور حرکت ما به سوی اهدافمان، عاملی به نام انگیزه است. که مانند یک ژنراتور عمل می کند تا نیروی لازم برای تلاش کردن و حرکت ما به سوی اهداف مان را ایجاد کند.زیرا ما برای اینکه بتوانیم به اهدافمان برسیم، نیاز داریم که به سمتش حرکت کنیم.
بنابراین بدون وجود انگیزه، هرگز به هدفی نخواهیم رسید!