«کفشدوزک» کفش نمی‌دوزد! (ریشه‌یابی نام یک حشره)

شاید شما هم مثل من از کودکی برایتان سؤال شده باشد که چرا نام این حشره‌ی نسبتاً زیبا «کفشدوزک» (Ladybug) است و چه ارتباطی است میان کفش و کفاشی با این سوسکچه‌ی بامزه؟!
راستش باید بگویم هیچ!

واژه‌ی کفشدوزک از سه بخش ساخته شده است:
کوژ (کُوش- قُوز- قوس) + دوش (شانه - اشاره به دو قاب‌بال این حشره) + ک (کاف کوچکی و تصغیر)

◄ واج «ش» و «ژ» و «ز» به دلیل هم مخرج بودن بر اثر فرآیند واجی به هم تبدیل می‌شوند.

بنابراین کفشدوزک همان کُوژدوشک است و این واژه در روند تاریخی زبانشناختی بدین شکل درآمده است.
کفشدوزک حشره‌ای است که دوشک (دوش کوچک، قاب‌بال) های کوژ (قوسی شکل) دارد و هیچ رابطه‌ای با صنف کفش و دوخت‌ودوز آن ندارد!

تنها رابطه‌ی کفشدوزک با کفش!
تنها رابطه‌ی کفشدوزک با کفش!