تاریخچه‌ی كوتاه پزشكی! (لطیفه‌ای از اوشو)


: «دكتر، من گوش‌درد دارم.»

◄ 2000 سال پیش از ميلاد مسيح:
- «بيا، اين ريشه رو بخور!»

◄ 1000 سال پیش از ميلاد مسيح:
- «اون فقط يك ريشه است. اين دعا رو بخون!»

◄ 1850 سال پس از ميلاد مسيح:
- «اون دعا خرافاته! بیا اين جوشونده رو بنوش.»

◄ 1940 سال پس از ميلاد:
- «آن جوشونده، زهرماره! بیا اين قرص رو قورت بده.»

◄ 2000 سال پس از ميلاد:
- «اون آنتی‌بیوتیک، مصنوعيه! بيا، اين ريشه رو بخور!»