امنیت در سیستم وبمانی - قسمت پنجم

گفتیم به طور مثال فرض کنیم شماره شناسه یا WMID شخصی که از او شکایت دارید ۲۶۷۳۶۸۸۲۲۱۱۳ باشد. در این صورت لینک به صورت زیر خواهد بود:

https://arbitrage.wmtransfer.com/asp/claims.asp?wmid=267368822113

به طوری کلی برای ثبت شکایت باید به این لینک برویم:

https://arbitrage.wmtransfer.com/asp/claims.asp?wmid=WMID

که در آن بجای WMID باید عدد ۱۲ رقمی مربوطه یعنی شناسه در وبمانی را بگذاریم.

مطابق شکل برای ثبت شکایت کلیک می کنیم:

از شما خواسته می شود تا با WMID خودتان در سیستم لاگین کنید. این کار لازم است تا شرکت وبمانی بتواند هویت شما را تشخیص دهد:

پس از ورود موفق به سیستم وبمانی، صفحه ی شکایت جلوی شما خواهد بود. توضیح کاملی از زمان تراکنش و مقدار تراکنش و هر گونه جزییاتی که بتواند کمک کند تا رسیدگی به شکایت با سرعت و مدارک کافی انجام شود را بفرستید. مجددا هشدار می دهم که چنانچه دلایل محکمه پسندی ندارید و صرفا برای اذیت کردن یا شوخی به هیچ وجه شکایتی بر علیه کسی نکنید چون منجر به بلوک شدن حساب خودتان خواهد شد و دیگر در سیستم وبمانی امکان باز کردن حساب را نخواهید داشت.

با ارسال شکایت، چنانچه واقعا بین حساب شما به عنوان شاکی و شخص متشاکی تراکنش یا تراکنش های وبمانی رد و بدل شده باشد، سیستم به طور اتوماتیک شکایت شما را ثبت می کند، و این شکایت در نوبت قرار می گیرد تا بر اساس شواهد موجود، توسط گروه قضایی شرکت وبمانی مورد بررسی قرار گیرد. یا اینکه شخص متشاکی با شما به توافق برسد و شما در قبال گرفتن حق خود، شکایت خود را بردارید.

نوع شکایتی که در بالا ذکر کردیم، نوع ابتدایی شکایت در سیستم وبمانی است و معمولا در موارد اختلاف های جزیی مورد استفاده قرار می گیرد. اختلاف هایی که شما امید دارید با این نوع شکایت به نتیجه ی مطلوب برسد. اما گاهی لازم می شود که شما اقدام جدی تری بر علیه شخص متشاکی انجام دهید. این اقدام شامل در خواست از شرکت وبمانی برای "بلوک کردن" سریع حساب شخص متشاکی و گرفتن وکیل از سیستم وبمانی برای رسیدگی به شکایت شماست. در مقاله ی بعد راجع به این نوع قوی تر از شکایت در سیستم وبمانی خواهیم پرداخت.