آیا شما هم بَرده لایک و اشتراک‌گذاری هستید؟

آیا شما هم بَرده لایک و اشتراک‌گذاری هستید؟
بدون تنهایی مطلق، کار ارزشمند انجام نمی‌شود. (پابلو پیکاسو) - اگر در...