سوالات فنی آیین نامه رانندگی سال 1400+ جواب

نمونه سوالات فنی آیین نامه رانندگی می تواند بهترین فرصت برای آمادگی پیدا کردن جهت شرکت در آزمون آیین نامه اصلی رانندگی باشد. با شرکت در چنین آزمون آزمایشی می توانید استرس های شرکت در جلسه اصلی آزمون آیین نامه رانندگی را کاهش داده و با حضور ذهن و قوت قلب بیشتری در این آزمون ها حاضر شوید.

اپلیکیشن محدوده طرح ترافیک

سوالات فنی آیین نامه رانندگی 1400

سوال شماره 1: معیوب بودن سیستم تعلیق خودرو باعث چه می شود ؟

الف- ارتعاشات زیادی را به بدنه خودرو و سرنشینان آن تحمیل خواهد کرد

ب- تماس کامل میان تایرها و سطح جاده حفظ نخواهد شد

ج- سیستم هدایت خودرو دچار اختلال می شود

د- همه موارد

پاسخ صحیح: گزینه همه موارد

سوال شماره 2: کدامیک از موارد زیر از مزیت های ترمز ABS می باشد؟

الف- ترمزناگهانی می باشد

ب- نگه داشتن ماشین در یک لحظه

ج- دیر ایستادن خودرو

د- مسافت توقف خودرو را کاهش می دهد

پاسخ صحیح: گزینه مسافت توقف خودرو را کاهش می دهد

سوال شماره 3: علائم هشدار دهنده برای خطر به چه شکل ترسیم می شود ؟

الف- دایره

ب- مثلث

ج- مربع

د- لوزی

پاسخ صحیح: گزینه مثلث

سوال شماره 4: کنیستر جزو سیستم …………. به موتور محسوب می شود و عمر مفید آن …….. می باشد.

الف- سرویس دهنده - ۲ سال

ب- سرویس دهنده -۱ سال

ج- سوخت رسانی - ۲سال

د- سوخت رسانی – ا سال

پاسخ صحیح: گزینه سوخت رسانی -۲سال

سوال شماره 5: کدام ابزار در خودرو صحت یا عدم سلامت بخش های مهمی هم چون جلوبندی و وضعیت فرمان پذیری را آشکار می کند؟

الف- چرخ ها

ب- غربیلک فرمان

ج- دسته دنده

د- هیچ کدام

پاسخ صحیح: گزینه غربیلک فرمان

سوال شماره 6: لرزش غربیلک فرمان در سرعت های بالا نشانه چیست ؟

الف- کم بودن باد تایرها

ب- زیاد بودن باد تایرها

ج- بالانس نبودن چرخ ها

د- تمام موارد

پاسخ صحیح: گزینه بالانس نبودن چرخ ها

سوال شماره 7: از پای راست برای کنترل کدام پدال استفاده می شود ؟

الف- گاز

ب- ترمز

ج- کلاچ

د- موارد 1 و 2

پاسخ صحیح: گزینه موارد 1 و 2

سوال شماره 8: اهرم دنده به طور مستقیم با کدام قسمت ارتباط دارد ؟

الف- دیفرانسیل

ب- جعبه دنده

ج- گیربکس

د- موارد 2 و 3

پاسخ صحیح: گزینه موارد 2 و 3

سوال شماره 9: انتقال نیرو در سیستم ترمز دستی توسط …………. انجام می شود.

الف- اهرم

ب- سیم های فلزی

ج- روغن ترمز

د- پدال

پاسخ صحیح: گزینه سیم های فلزی

سوال شماره 10: این وسیله وظیفه آن ممانعت از ورود ذرات گرد وغبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور و فضای احتراق می باشد

الف- فیلتر هوا

ب- فیلتر روغن

ج- فیلتر بنزین

د- همه ی موارد

پاسخ صحیح: گزینه فیلتر هوا

سوال شماره 11: وظیفه ……… ایجاد تعادل میان سرعت و نیرو است.

الف- دیفرانسیل

ب- کلاچ

ج- پدال گاز

د- گیربکس

پاسخ صحیح: گزینه گیربکس

سوال شماره 12: وظیفه ی روغن ترمز چیست؟

الف- خنک کردن ترمز

ب- روغن کاری ترمز

ج- انتقال نیرو

د- تمام موارد

پاسخ صحیح: گزینه انتقال نیرو

سوال شماره 13: ترمز دستی به عنوان ترمز ...... شناخته می شود.

الف- اولیه

ب- ثانویه

ج- سرویس

د- موارد 1 و 3

پاسخ صحیح: گزینه ثانویه

سوال شماره 14: شکستگی جلوبندی چه مشکلی را ایجاد می کند؟

الف- سخت شدن کنترل ماشین و فرمان

ب- افزایش سوخت

ج- کشیدن ماشین به یک طرف

د- خوب کار نکردن موتور

پاسخ صحیح: گزینه سخت شدن کنترل ماشین و فرمان

سوال شماره 15: به ترمز دستی ……….. و به ترمزپایی ……………. می گویند ؟

الف- اولیه –ثانویه

ب- ثانویه - اولیه

ج- سریع - قدرتی

د- قدرتی - سریع

پاسخ صحیح: گزینه ثانویه-اولیه