آیه هیا خاکستری1


به نظرم باید از چهار دسته انسان به شدت پرهیزکرد:

1_کودک آزار

2_حیوان آزار

3_کسی که زباله یا آب دهانشو روی زمین بندازه

4_دروغگو

سوال:

به نظرتون چند درصد از جامعه ی ما را این چهار دسته تشکیل میدهند؟؟؟