خداحافظی با فعالیت های محیط زیستی

خداحافظی با فعالیت های محیط زیستی
خداحافظی با فعالیت های محیط زیستی

کیمیا،

دستانمان را به هم گره زدیم

تا ناجی جنگل باشیم

اما درختان

ما را به خاطر نیاوردند

چراکه انگشتانمان

بوی تند تبر میداد

و میوه ی خنده هامان

طعع تلخ تمسخر داشت.ابوالقاسم کریمی