روز نوشت 58

روز نوشت 58
روز نوشت 58


آقایان و خانم های محترم


اکثر شاعران ، مقید به اعتقادات دینی ، مذهبی و حتی هنجارهای جامعه نیستند


بنده تعدادی شاعر میشناسم که عَرَق میخورند و مواد مخدر مصرف میکنند اما اشعار مذهبی می سرایند و در قبال آن جایزه میگیرند!!!


اکثر شاعران کشورمان (گذشته ، حال ، آینده) حتی آنان که ادعای عارف بودن داشتند در زندگی شخصی خود هنجارشکن و بی بندوبار بودند


از هیچ شاعری(تکرار میکنم) از هیچ شاعری ، بت نسازید ، حتی حافظ ، عطار ، ثنایی ، خیام ، مولانا و غیره


شاید شما(خواننده گرامی) از نظر اخلاق بالاتر از شاعرانی باشید که تنها حرف از  و دین و مذهب و عرفان میزنند