روز نوشت 59

روز نوشت ابوالقاسم کریمی
روز نوشت ابوالقاسم کریمی

برای تخریب هر چه بهتر محیط زیست کشور

تبر و تیر و تفنگ در دستان مردم است

وَ لودر و غلطک و کامیون زیر پای مسئولینهمه با هم در تخریب محیط زیست ، مسئول هستیم

................................................................................................................................

................................................................................................................................

فرزند زمین