روز نوشت/1

روز نوشت های ابوالقاسم کریمی
روز نوشت های ابوالقاسم کریمی

نظرشخصی است


6 علت اصلی طلاق  در ایران


1_ناشی بودن یا سوء مدیریت در رفتارهای جنسی

2_عدم شناخت کافی

3_تنفر درونی از جنس مخالف

4_ازدواج به خاطر موقعیت مالی یا زیبایی

5_خیانت همسران

6_خشونت