روز نوشت/2

روز نوشت های ابوالقاسم کریمی
روز نوشت های ابوالقاسم کریمی


یک بار از یک عالم دینی(آخوند مسجد)که در شهرستان ورامین ساکن است پرسیدم:

از کجا بفهمیم حقیقت در چه دینی است؟

در جواب گفت:

دینی که انسان را به سمت کینه ، دشمنی ، تعصب کورکورانه یا افراد هدایت کند حتما باطل است و کسانی که به چنین آیینی ملحق شوند فردای قیامت باید جوابگوی اعمال خود باشند

اما دینی که انسان را

به سمت صلح ، دوستی ، بخشش ، بخشندگی و از همه مهم تر خدا ، هدایت کند دین حقیقت است وَ اسلام چنین دینی است

وَ در ادامه گفت:

اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر فرامین پروردگار نه تسلیم شدن در برابر ظلم  و ستم

به نظرم

این عالم دینی بهترین پاسخ را به من داد