شعر:شماره100

شعر شماره 100
شعر شماره 100
کیمیا

با رفتنت

چرخ ارابه ی تبعید

از بازوی من گذشت

وَ بار دیگر

سکوت

در قلبم ، تکرار شد.

............................................................................................................................................................................................................................................................................

ابوالقاسم کریمی