فرجام ناخوشایند انسانها

http://farzandezamiin.blogfa.com/
http://farzandezamiin.blogfa.com/

من به عنوان شخصی که سالها فعال اجتماعی وَ محیط زیستی بوده

آینده ی خوبی را برای ، خاورمیانه و دنیا(زمین) پیش بینی نمیکنمبحران های محیط زیستی

نابودی چرخه ی اقتصاد

نا برابری و بی عدالتی

شورش های مردمی

تجزیه و فروپاشی برخی از کشورها

وَ در نهایت

جنگ های خونینمسبب اصلی

آوارگی

نا امنی

نابودی شهرها

وَ مرگ انسانهای زیادی خواهد شد.


پیشنهاد میکنم ، با بچه دار نشدن ، نسل آینده ی خود را از این فرجام ناخوشآیند نجات دهیم.

.

فرزند زمین