ما برای جدایی نیامده بودیم

ما برای جدایی نیامده بودیم
ما برای جدایی نیامده بودیمکیمیا

آمده بودیم

تا بهاری باشیم ، پر از درخت سرو

یا لااقل

گل پیچکی بنشانیم

در بهشت کوچک عشق

اما

برای باغچه ها

زمستانی هزار ساله شدیم

و عشق را

به زندان سرد سکوت،

حبس کردیم.

......................................................................................................................................


ابوالقاسم کریمی