یک سوال دارم /پاسخ دهید

یک سوال دارم /پاسخ دهید
یک سوال دارم /پاسخ دهید


........................................................................................................................

مخاطبان گرامی


به نظر شما

اگر برای دروغ گویی(دروغ های بزرگ) مجازات زندان در نظر گرفته می شد ، چند درصد از مردم ایران اعم از مسئول و شهروند عادی زندانی میشدند؟