یه دختر n ساله، عاشق نقاشی و نویسندگی ولی برنامه نویس و تحلیل گر دیتا ♥