خواندن، نوشتن و خوانده شدن از لذت‌های هفت گانه وی است!