دنیا معشوق همه آدم های زمین است!

دنیا راه خودش را می‌رفت، هر کار دلش میخواست می‌کرد،اصلا گوشش به کسی بدهکار نبود، یاغی بود و سرکش،یک روز حالش خوب بود یک روز اصلا نمی‌شد طرفش رفت چه برسد به این که سرش داد زد و پرسید چه مرگت است؟چه از جانم می‌خواهی و...؟دنیا معشوق خوبی نبود!خودخواه بود!

ولی من عاشق خوبی بودم برای او! به هر سازی که می‌زد می‌رقصیدم، هر سمتی که می‌رفت مرا دنبال خودش می‌کشید، چند باری خواستم دنبالش نروم، راهم را کج کنم و مثلا راه خودم را بروم که نشد! دست آخر هر چه او میخواست می‌شد! من هم حرف گوش‌کن‌ترین عاشق او بودم! نه که خیلی آدم مطیعی باشم ها!نه!مجبور بودم!

خیلی چیز عجیبی هم نیست! اصلا مگر رسم دنیا همین نیست؟عاشق کشی!؟!

*دنیا=world