مهمترین درسی که توی زندگیم یاد گرفتم

مهمترین درسی که توی زندگیم یاد گرفتم
شما از افرادی هستید که خیلی زیاد کار می‌کنین و هر روز تمام انرژی خودتو...