تعداد وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری

فراد در تمام دعاوی حق داشتن بهترین وکیل ایران را دارند و هیچ دادگاهی اجازه رسیدگی به دعاوی را ندارد مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا نماینده قانونی و یا قائم مقام رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند. بنابراین در تمام امور حقوقی و مستند بر ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین دعوا می توانند حداکثر دو وکیل داشته باشند.

در امور کیفری: هر یک از طرفین دعوا در محاکم کیفری 2 می توانند 2 وکیل انتخاب کنند اما در محاکم کیفری یک طبق ماده 385 قانون آیین دادرسی، هر یک از طرفین حداکثر می توانند 3 وکیل انتخاب کنند.

در دادسرا: متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط می توانند یک وکیل انتخاب کنند مگر این که حکم تبصره ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری را به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی تسری دهیم، این قانون می گوید در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، طرفین دعوا حداکثر می توانند دو وکیل انتخاب کنند.

محاکم تجدید نظر: محدودیتی برای انتخاب وکیل در محاکم تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور پیش بینی نشده است.

منبع این مقاله را در سایت برترین وکیل مطالعه نمایید.