مرگ.

همه چیز می میره.

اما گذشته ی اون مرده، زنده میمونه.

یه رابطه میمیره اما هیچ کس نمیتونه منکر روزایی بشه که زنده بوده‌.

یه آدم‌میمیره اما روزایی ک نفس می کشیده زنده اند.


عجب هفته ی پر از مرگی‌.

عجب سیاهی.

عجب رنجی.

عجب پریشانی.

عجب ترسی.

عَجَب.


شاید هیچ وقت نتونم مرگ رو دوست داشته باشم.

اما دیگه ازش نمی ترسم.

عَجَب مرگی...