آموزش صفرتا صد نرم افزار اسکرچ

آموزش صفرتا صد نرم افزار اسکرچ
آموزش صفرتا صد نرم افزار اسکرچ

پروژه‌های Scratch را با فعالیت‌های آموزش صفرتا صد نرم افزار اسکرچ سوادآموزی/ توسعه مهارت‌های قوی پشتیبانی کنید.

طرح‌ریزی و ایجاد پروژه‌هایی که با تمام حوزه‌های موضوعی برنامه درسی مرتبط هستند.

به عنوان بخشی از فرآیند SSE به "تمرین معلم در ریاضیات" خود نگاه کنید، مرور کنید و امتیاز دهید. بخش 1: آموزش مقدماتی

Scratch یک زبان برنامه نویسی بصری است که به جای استفاده از عناصر گرافیکی (یا بلوک ها) است

فقط متن برای ترجمه منطق. شکل 1 یک محیط کدنویسی مشروح برای Scratch است که

نشان می دهد که چگونه از بلوک ها برای ساخت عبارات و ساختارهای کنترل استفاده می شود.

برای کنترل بازیگر یا اسپرایت خود، روی آن کلیک کنید تا اسکرچ بداند که در حال نوشتن فیلمنامه برای آن هستید و

سپس عناصر اسکریپت نشان داده شده در شکل 2 (صفحه 6) را به سمت ناحیه اسکریپت در

درست. هر عنصر اسکریپت یک شکل آموزش صفرتا صد نرم افزار اسکرچ مشخص دارد و همه اشکال در همه شکاف ها قرار نمی گیرند.

این عمدی است (بر اساس رفتار Lego™ است) زیرا مسائل نحوی را پنهان می کند.

معمولاً با کدگذاری همه منظوره ایرانیان سایبر مرتبط است. اسکرچ می تواند راه های مختلفی را بپذیرد

دستورالعمل‌های ورودی، مانند کلیک کردن و فشار دادن کلید فاصله، همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است.

طرح خراش آموزش صفرتا صد نرم افزار اسکرچ (بسته به نسخه شما تغییرات جزئی وجود دارد)

فناوری های دیجیتال در تمرکز: آموزش Scratch 3.0 ورودی های مختلفی را می پذیرد

در هر یک از این موارد ورودی، زمانی که رویداد قهوه ای راه اندازی می شود، آنچه را که در زیر آن می گوید و انجام دهید

نتیجه را مشاهده کنید شما می توانید بیش از یک اسکریپت یا قطعه کد در دسترس داشته باشید، هر کدام

پاسخ دادن به یک رویداد آموزش صفرتا صد نرم افزار اسکرچ ورودی متفاوت

راه های مختلفی وجود دارد که می توانید یک بخش برنامه را شروع کنید.

شما می توانید همین کار را برای تعامل بیشتر با کاربر انجام دهید. شکل 3 (صفحه 7) چهار را نشان می دهد

بیت های مختلف کد که به طور فزاینده ای مفید می شوند. آنها را امتحان کنید.

فناوری های دیجیتال در تمرکز: آموزش Scratch 3.0

قبل از اینکه هر یک از اینها را امتحان کنید، توقف را فشار دهید

را فشار دهید تا مطمئن آموزش صفرتا صد نرم افزار اسکرچ شوید که هر اثری دارد

توسط بیت کد انتخابی شما ایجاد شده است و نه رفتار باقی مانده از رفتار قبلی

اسکریپت

آیا این فیلمنامه ها همان آموزش نرم افزار اسکرچ چیزی را که انتظار داشتید انجام دادند؟

آیا متوجه شده اید که "پاسخ" یک متغیر دارد مقدار بسته به آنچه وارد می کنید