دانشجوی ارشد معماری/ لیسانس مهندسی شهرسازی/ عکاس/ www.instagram.com/solography__