بازیگری

بازیگری... تنها اکسیریه که وقتی وارد زندگیم میکنمش همه چی جذاب تر میشه... دیگه هیچ آدم و زندگی ای دست نیافتنی نیست... هر چیزی رو که دوس داری میتونی تجربه کنی بدون اینکه توی سرنوشتت تاثیربذاره..... تو میتونی هر مزه ای رو بچشی بدون اینکه مزه اش تو دهنت بمونه...!۰ همونی که میخوام...!۰