تکست پروفایل

هیچوقت به پایین نگاه نمی کنم

اینه فازم
از تمام دلتنگی ها از اشک ها و شکایت ها که بگذریم

باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم❤


|بلدم تکیه کنم باز به دیوار خودم!:)|
پاییز در باد زمزمه میکند:

می افتم ولی دوباره بلند میشوم....


من انقدر دقیق به جزییات زندگیم توجه نمیکنم

که تو مثل اشعه ایکس زوم کردی رو استخون بندی زندگیم😂😉