شروع در ویرگول...

فرصت خوبی به دست آورده ام.

تغییر رشته از مهندسی به جامعه شناسی ...

خوابگاه و جنس تنهایی هاش ...

دوری از هیاهوی روزانه و شروع سیر های مطالعاتی ام ...

پاطوق ام اینستاگرام بود

اما برای نوشتن متن های تحلیلی تر ظرفیت اینستاگرام کم بود

با ویرگول شروع میکنم ...