پاییز زخمی

شب بود سکوت بود خفقانی آلوده به خونمن بودم و تن زخمی شب و شرم آسمان....