شروع، دوباره

خب، #نوشتن خیلی خوبه، کمک می کنه بهم، برای درک یک سری چیزا، برای ثبت ی...