کدام زبان برنامه نویسی آسان تراست

سلام کدام زبان برنامه نویسی درآمد دارد؟ بنده فریدون رحیمی هستم که یک س...