داستان یک فونت ، دغدغه ای که " وزیر " شد

داستان یک فونت ، دغدغه ای که " وزیر " شد
کارها ارزشمند باید قدردانی شوند نه بخاطر بودنشان، بخاطر دوباره شدنشان...