دارالمجانین

در من دیوانگانی به خواب رفته‌اند.

روزی به ناگزیر، دارالمجانینی خواهم ساخت

اما فرصت هنوز باقی‌ست،

لختی در اندیشه‌ام به والس برخیزند.