من به دنبال چه هستم؟

باید با رنج و درد فراوان عادت ها و رفتارهای ناخوشایند فعلی را تخریب کن...