من به دنبال چه هستم؟

باید با رنج و درد فراوان عادت ها و رفتارهای ناخوشایند فعلی را تخریب کنم، شخصیت نامطلوب فعلی را نابود کنم، دفن کنم، عزاداری کنم و از ویرانه های آن شخصیت نو با عادت ها و رفتارهای مناسب را بسازم تا شاید راضی شوم.