ترامپ و لُخت شدن فلسفی جامعه‌ی آمریکا

پدیده‌ی دانلد ترامپ، از نظر جامعه شناختی و بررسی رفتارهای اجتماعی، فرصت طلایی بزرگی رُ برای اون‌هایی که علاقه‌مند به این‌جور مسائلن ایجاد کرده. از یک نظر انگار که انتخاب این آدم به ریاست‌جمهوری، یه‌جورایی نقاب رُ از صورت بدنه‌ی فلسفی امریکا کنار زده. «امریکای واقعی» خودش رُ در قالب حرف‌ها و رفتارهای ترامپ به صورت بی‌پرده و بی‌تعارف در معرض نگاه همه قرار داده. در چند پست آینده تراوشات ذهنی اینجانب در این مورد میان اینجا تا متبختر بشن.