ساخت بخش گفتگو در بازی با استفاده از گیم سرویس - مفاهیم اولیه


در این دوره قصد داریم با استفاده از سرویس گفتگوی کاربران گیم سرویس، در بازی بخش چت بسازیم. برای این منظور ابتدا به مفاهیم اولیه و توضیح توابع میپردازیم.

https://www.aparat.com/v/di1Lmدر صورتی که سوالی در رابطه با نحوه استفاده از توابع دارید میتوانید در گروه توسعه دهندگان یا بخش پشتیبانی مطرح کنید.

گیم سرویس پلتفرم ابری بازی های رایانه ای

www.gamesservice.ir

@gamesservice