سَیِّد آیدین گسگری هستم .فوق لیسانس عمران(مهندسی آب و سازه هیدرولیکی) دارم. ولی اینجا فقط در مورد روزمرگیام میخوام بنویسم و زندگی رو از دیدگاه خودم شرح بدم ، حال دیدی زیبا یا زشت .! خوب یا بد این منم.