ممنونم ازت.

بعد از چند وقت، دوباره فرصتی دست پیدا میکنه تا پای کیبورد بشینم و از حس و حالم کنارت بنویسم ...
دِلبر جان،
ممنونم ازت که میشه ساعت ها کنارت نشست و حرف زد، از همه چیز، از همه کس ...
ممنونم ازت که کنارت میشه خودِ خودِ واقعیِ خودم باشم، بدونِ سانسور، بدونِ بزرگنمایی ..
ممنونم ازت که میتونم توی کافه با خیال راحت بلند بلند سروصدا کنم و خندهای نازت رو گوشه لبت ببینم...
ممنونم ازت که همراهم میای تا توی ولیعصر برای زوج های عاشق بلند بلند آرزوی خوشبختی بکنیم و قاه قاه کنار هم بخندیم ..
ممنونم ازت که برای اولین بار منو بردی پلِ طبیعت و کنارِ هم برای یه عزیزی در آینده فیلم ضبط کردیم ...
ممنونم ازت که سر سوزن ناراحتیم باعث میشه به هم بریزی و حِس یه همراهِ همیشگی رو بهم میدی...
ممنونم ازت که خودتی، فِیک نیستی، دروغی نیستی، خودتی، واقعی ئی ..
ممنونم ازت بابت تمام لحظات خوشی که برام ساختی ..
ممنونم ازت که پایه تمام خُل بازیامی ..
ممنونم ازت که اینقدر خوبی ..