مَگر این اَهَمِ اخبار نیست؟!

دِلبَر جان، آسوده باش که رَدِ نِگاهَت بر دلِ من چِنان بَلوایی بپا کرده، که سوز و گدازِ یک مُشت مُتِحَجِرِ روشنفکرنما نه تنها سَرِ سوزنی از آن نمی کاهد بَلکه عَدو شَوَد سَبَبِ خیر اگر خدا خواهد ..!

دِلبَر جان، برایِ منِ مَجنون، آسایِشِ بلورِ خاطِرَت اوجَبِ واجِبات است...

مَگَر این اَهَمِ اخبار نیست ؟!!
که
کسی جز تو برایم مهم نیست..