کوچینگ و تعریفی از آن

کوچینگ و تعریفی از آن
کوچینگ و تعریفی از آن

کوچینگ هنر بهسازی عملکرد دیگران است. مدیرانی که این روش را برای هدایت اعضای گروه خود به کار می گیرند در واقع آن ها را تشویق می کنند که با انجام کارهاش چالش برانگیز بر تجربیات خود بیفزایند.

کوچینگ عبارتست از:

  • مکالمه ای که به یادگیری کمک می کند.
  • فرآیندی که فرصت هایی را برای بهبود و تغییر فراهم می کند.
  • راهکاری که کمک می کند بهترین راه حل را پیدا کنید.
  • مجموعه ای از ابزارها و روش ها که فرآیند یادگیری را پشتیبانی می کند.

هنر تسهیل کارآیی، یادگیری و توسعه یک فرد دیگر را کوچینگ می گویند. اما یادمان باشد در این تعریف کلید واژه ی اصلی، کلمه تسهیل است. فرض اصلی این است که راهنمایی شونده، توانایی درک مطالب را از طریق خودش دارد و کوچ پتانسیل نهفته را استخراج می کند.