ما را میان بادیه باران گرفته است

ما فراموشکاریم. خیلی فراموشکارتر از آنکه به یاد داشته باشیم ما در چرخه...