ویرگول
ورودثبت نام
نورالدین
نورالدین
خواندن ۲ دقیقه·۴ سال پیش

گذشت

مطلبی آموزندهگاهي يك حرفايي در عين سادگي آغشته به علمند ،ادبند،عقلند، حتي عشقند.خانم جواني در اتوبوس نشسته بود . در ايستگاه بعدي خانمي مسن با ترش رويي و سروصدا وارد اتوبوس شد و كنار او نشست و خود را به همراه كيفهايش با فشار و زور بر روي صندلي نشاند .


شخصي كه در طرف ديگر خانم جوان نشسته بود از اين موضوع ناراحت شد و از او پرسيد كه چرا حرفي نميزند و چيزي نميگويد .


خانم جوان با لبخندي پاسخ داد :


لزومي ندارد براي موضوعات ناچيز خشمگين شد و بحث كرد ، *سفر ما با يكديگر بسيار كوتاه است*. من در ايستگاه بعدي پياده ميشوم .


اين جواب ارزش اين را دارد كه با حروف طلايي نوشته شود .


*لزومي ندارد براي موضوعات ناچيز بحث كرد ، سفر ما با يكديگر بسيار كوتاه است*


اگر تك تك ما اين موضوع را درك ميكرديم كه وقت ما بسيار كم است ، آنوقت متوجه ميشديم كه پرخاشگري ، بحث و جدلهاي بي نتيجه ، نبخشيدن ديگران ، ناراضي بودن و عيب جويي كردن تلف كردن وقت و انرژي است .


آيا كسي قلب شما را شكسته است ؟

*آرام باشيد ، سفر بسيار كوتاه است.*


آيا كسي خشم شما را برانگيخته است ؟

*آرام باشيد ، ببخشيد ؛ سفر بسيار كوتاه است .*


آيا كسي به شما خيانت كرده ، زور گويي كرده ، شما را فريب داده يا تحقيرتان كرده است ؟ *آرام باشيد ، ببخشيد ؛ سفر بسيار كوتاه است .*


هرمشكلي كه ديگران برايمان ايجاد ميكنند ، بخاطر داشته باشيم كه *سفر ما با يكديگر بسيار كوتاه است*


هيچكس طول اين سفر را نميداند . هيچكس نميداند ايستگاه او چه زماني خواهد بود . *سفر ما با يكديگر بسيار كوتاه است .*


بياييد دوستان و خانواده را دوست بداريم ، با احترام و مهربان باشيم و يكديگر را ببخشيم . بياييد زندگيهايمان را با قدرداني و خوشبختي پر كنيم .


نهايتا اينكه سفر ما با يكديگر بسيار كوتاه است!

گذشتقدرارزشوقت
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید