چرا کسی شما را دوست ندارد ؟

شاید بعضی از شما بارها این سوال را از خود پرسیده باشید چرا هیچ کس مرا...