مشاور کسب و کار / برنامه نویس ارشد سیستم های نرم افزاری