روزهای تاثیرگذار

مشخصا تقویم ها ساختگی هستند.

سال کبیسه‌ای وجود ندارد، اگر ما نخواهیم.

روزی که در اون هرکاری که خودمون دوست داریم انجام بدیم.

راستش رو بخواین، هر روزی می‌تونه روز دلخواه ما باشه، چون نبض روزهای هرفرد دست خودشه.

اگه زمان بیشتری داشتید باهاش چکار می‌کردید؟