زمان قرضی

ما همه وقتمان را قرض داده‌ایم؛ بدون هیچ ضمانت و بازپرداختی.

در آینده تنها زمانی که نگرانش خواهید بود، همان زمانی است که هدر داده‌اید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.